वडा कार्यालय (सबै) - दलित जातीय अनुसूचि सम्वन्धमा ।