FAQs Complain Problems

संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको न.पा बाट कार्यन्वयन हुने शिक्षा क्षेत्रको बजेटबाट बिद्यालयमा उपलव्ध कार्यक्रम र बजेट बिनियोजन |