FAQs Complain Problems

Rajpatra_page

Document डाउनलोड
महिला समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७५
खसी, बोका, भेडा, च्यांग्राको बजार मापदण्ड, २०७९
नगरस्तरीय विषयगत शिक्षक संजाल गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९
चन्द्रागिरि नगरपालिका युवा विकास समिति ऐन, २०७९
चन्द्रागिरि नगरपालिका खेलकुद विकास गर्ने सम्वन्धमा बनेको ऐन, २०७९
चन्द्रागिरि नगरपालिकाको अर्थ सम्वन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न वनेको ऐन(पहिलो संशोधन), २०७९
चन्द्रागिरि नगरपालिका छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९
मौलिक सीपमा आधारित व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा अनुदान कार्यविधि, २०७९
चन्द्रागिरि नगरपालिका सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यविधि, २०७९
चन्द्रागिरी नगरपालिका विद्यालय लेखापरीक्षण कार्यविधि, २०७९

Pages