FAQs Complain Problems

Rajpatra_page

Document डाउनलोड
चन्द्रागिरि नगरपालिका (कर तथा गैर कर) सम्बन्धी राजश्व ऐन, २०७८
आन्तरिक आय संकलन(ठेक्का बन्दोबस्त) कार्यविधि, २०७८
बिज्ञापन कर निर्देशिका, २०७८
चन्द्रागिरि नगरपालिकाको आ.व २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम
चन्द्रागिरि नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७
चन्द्रागिरि नगरपालिकाको खर्च सम्वन्धी मापदण्ड, २०७७
चन्द्रागिरि नगरपालिकाको खर्च सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
आधारभुत तह कक्षा आठको परीक्षा संचालन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७
सामुदायिक अध्ययन केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७
चन्द्रागिरि नगरपालिकाको आ.व २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम

Pages