FAQs Complain Problems

Rajpatra_page

Document डाउनलोड
चन्द्रागिरि नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८०
चन्द्रागिरि एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन नियमावली, २०८०
चन्द्रागिरि नगरपालिकामा नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७९
चन्द्रागिरि नगरपालिका स्वास्थ्य दर्ता, अनुमति, नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्वन्धी कार्यविधि, २०७९
चन्द्रागिरि नगरपालिकाको अर्थ सम्वन्धी प्रस्तावलाइ कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन, २०८०
आ.व २०८०/०८१ को विषयगत क्षेत्र र उपक्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम |
चन्द्रागिरि एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन ऐन, २०८०
महिला समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७५
खसी, बोका, भेडा, च्यांग्राको बजार मापदण्ड, २०७९
नगरस्तरीय विषयगत शिक्षक संजाल गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९

Pages