FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना CM/SQ/06/2079/080(गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७९/०७/०६)

बोलपत्र आह्वानको सूचना CM/Works/NCB-07/2079/80 , CM/Works/NCB-08/2079/80(मिति २०७९/०७/०६ गतेको गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित) |

बोलपत्र आह्वानको सूचना CM/Works/NCB-01/2079/80 to CM/Works/NCB-06/2079/80(मिति २०७९/०६/३१ गतेको गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित) |

Pages